بایگانی مقالات

شامل

علم گوهر شناسی

گوهر شناسی علمی است که به شناسایی سنگ های قیمتی طبیعی و مصنوعیمی پردازد. این علم با دانش سنگ شناسی و کانی شناسی سرو کار دارد. سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

 

کانی سازی طلا در لیستونیت های ایران مرکزی

سنگهای اولترامافیک سازنده افیولیتها در اثر هجوم سیالات گرمابی حاوی CO2 تحت تاثیر فرآیند کربناته شدن تبدیل به لیستونیت می شوند. لیستونیتها با مجموعه کانیائی عمومی کوارتز و کربناتهای حاویMg- Fe- Ca مشخص هستند. از چند دهه گذشته در افیولیتهای جهان، کانی سازی طلا در همیافتی با این سنگها مورد توجه قرار گرفته است. افیولیت های ایران مرکزی به شکل دو کمربند اصلی یعنی دهشیر- سورک- نائین و جندق-انارک رخنمون دارند. این افیولیتها در بخش سرپانتینیتی خود لیستونیتی شده اند. دگرسانی گرمابی در این سنگها تا مرحله سیلیسی شدن(شکل گیری بیربیریتها) نیز یپش رفته است.در افیولیت دهشیر لیستونیتها(در دو نقطه)هم ساز با روند عمومی افیولیت ها فاقد کانی سازی طلا هستند. در حالیکه لیستونیتی شدن تا مرحله تشکیل بیربیریت در افیولیت سورک پیش رفته است و کانی سازی طلا در همیافتی با فریت کرومیت مشاهده شده است. کانی سازی پیریت در بخشهای شدیدا سیلیسی شده (بیربیریت) همراه با ناهنجاری طلا- جیوه در افیولیت نائین شاخص می باشد.در سرپانتینیتهای جندق فرآیند کربنات زائی سنگهای تالک – سرپانتین کربنات با ناهنجاری ناچیز طلا را شکل داده است. افیولیت قدیمی انارک میزبان وسیع لیستونیتی شدن با مراحل مختلف تکوین کانیهای متنوع می باشد. وجود طلا علاوه بر مشاهدات میکروسکوپی توسط آنالیزهای ژئوشیمیایی نیز به اثبات رسیده است. سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

 

مصارف طلا در جراحی (لیزر درمانی)

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

 

معدن طلای ساری گونای(داشکسن سابق )

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

 

گوهرشناسی

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

 

کوارتز و موارد استفاده آن

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

 

article sample

دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵